سرویس MySQL که مورد نیاز وردپرس است بر روی سرویس‌دهنده‌ی شما نصب نیست.
Warning: PHP Startup: XCache: Unable to initialize module Module compiled with module API=20121212 PHP compiled with module API=20100525 These options need to match in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/suhosin.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/suhosin.so: undefined symbol: zend_execute_ex in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: memcache: Unable to initialize module Module compiled with module API=20121212 PHP compiled with module API=20100525 These options need to match in Unknown on line 0