چه کنیم تا چشم نخوریم؟

42c02d3decd7a5cdae75dac3ff7ee65f برای اینکه چشم نخوریم، چه کارهایی انجام دهیم؟