از مدت ها قبل پژوهشگران به این نتیجه دست پیدا کرده اند که یکی از فاکتورهای حیاتی برای قضاوت در مورد کیفیت رابطه، اندازه گیری میزان خوش مشربی و شوخ طبعی در آن است.

f5200f28abc34e7c3bad3d7d2254ff41 اثر خنده بر زیبا شدن زندگی مشترک