Dead Hungry Diner عنوان یک بازی جدید و کم حجمی است که بی نهایت شما را سرگم می کند . این بازی با یک رویکرد نو و جدید در کنار یک رستوران عجیب و رعب آورد دارد . شما قطعا در این بازی به وجد خواهید آمد . از موضوع بازی که بگذریم موسیقی متن این بازی بی نظیر است .