تامسون رویترز رشته های مختلف را در ۲۲ مقوله موضوعی جمع و نمایه سازی کرده است و بر این اساس، پر استناد ترین موسسات آموزش عالی و پژوهشی را که جزو یک درصد بالا محسوب می شوند از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بر حسب تعداد استنادها رده بندی کرده است.