CintaNotes-new

متن ScreenshotClip از هر نقطه با انتخاب آن و زدن کلید فوریCTRL-F12 به طور پیش فرض و یا کپی کردن آن به کلیپ بورد. CintaNotes به طور خودکار موجب صرفه جویی در متن و URL منبع خود را، و شما حتی نمی مجبور به نصب یک پلاگین در آن ادغام با مرورگر وب خود. بازیابی اطلاعات نیز بی اهمیت: فقط CintaNotes باز و شروع به تایپ برای جستجو. ضوابط جستجو بیشتر پیچیده پشتیبانی می شوند، مثل جستجو شده توسط عنوان و یا با URL توجه داشته باشید از گرفته شده است. شما می توانید برچسب برای سازمان توجه داشته باشید استفاده، و استفاده های بعدی اتحادیه تگ، تقاطع و تفریق فیلتر به سرعت پیدا کردن آنچه شما نیاز دارید. هماهنگ سازی توجه داشته باشید زنده است با کمک خدمات رایگان اینترنتی مانند Dropbox را و یا SugarSync پشتیبانی می کند.