UFS Explorer Standard Recovery 4.9.2 یک ابزار فوق العاده جهت بازیابی اطلاعات پاک شده شما هست . این نرم افزار فوق العاده حرفه ای است .کمپانی SysDev  اینبار دست به انتشار نرم افزاری فوق العاده مفید و حرفه ای کرده است . فراخور نیاز شما ، هر نوع فایل پاک شده ای را این نرم افزار بازیابی خواهد کرد .این برنامه مناسب استفاده های شخصی و یا تجاری است .