Open Freely Version 1.0 عنوان نرم افزاری است که توسط آن می توانید تمنامی فرمت های ناشناخته را با کنید . حتما شما هم در ویندوز با پیامی مبتنی بر این که فایل ناشناخته بوده و نرم افزاری جهت اجرای آن وجود نداره برخورد کرده اید. Open Freely Version 1.0 در OpenWith ویندوز ظاهر می شود و قادر است بالغ بر ۱۰۰۰ فرمت ناشناخته را اجرا نماید !