شاید شما نیز تا به حال خواسته باشید فایل به خصوصی را برای همیشه از روی سیستم خود پاک کنید . به گونه ای که یه هیچ روشی قابل بازگشت نباشد یا به نوعی برای همیشه از بین برود. نرم افزار ZDelete.NET 7.1.3 در حقیقت همین کار را برای شما عملی می کند .توسط این نرم افزار به گونه ای میتوانید اقدام به حذف کنید که حتی با پیشرفته ترین نرم افزار های موجود در زمینه ریکاوری هم فایل شما قابل بازگشت نباشد .