Extreme-Roads-USA-CODEX-

شما بروید! آماده برای چالش های حمل و نقل است که شما را بر روی لبه صندلی خود را حفظ خواهد کرد که شما اسب را یراق کردن و حمل و نقل راه خود را در سراسر “جاده های افراطی از این نقشه های عظیم و زمین بی رحم است. شرایط تکالیف خود را، کامیون خود را انتخاب کنید، و حمل و نقل تمام انواع کالا در طول سخت ترین مسیر و طولانی ترین مسیر ها است.