Free-Video-To-JPG-Converter

Free Video To JPG Converter  قادر به گرفتن تصاویری از یک ویدیو داده شده است در حالی که شما آن را به بازی در این برنامه ساخته شده در بازیکن. کل فرآیند بسیار آسان است: انتخاب های ویدئویی، فهرست به صحنه شما علاقه مند هستند و به عنوان بسیاری از تصاویر به عنوان شما می خواهید خواهد داد.